JOBee

Общи условия

Общи условия за кандидати

Последна актуализация: 15.11.2023 г.

Информация за нас

„ДЖОБИИ“ ЕАД, ЕИК 207447098, Тел. +359 2 423 63 08.; e-mail: ceo@jobee.bg, е администратор на личните данни предоставяни в онлайн платформата JOBEE.BG. Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до Платформата на www.jobee.bg и за използването ѝ (“Условията”). Ако не приемате Условията, посочени ТУК, няма възможност да използвате Платформата! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия. Във връзка с предоставяните Услуги JOBEE.BG обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете ТУК. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Регистрация

1.1. „ДЖОБИИ“ ЕАД с търговска марка JOBEE № 169519 („JOBEE.BG“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: гр. София-1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 93 ЕИК: 207447098 предоставя чрез Платформата www.jobee.bg на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на автобиографии и файлове, изпращане на кандидатури и др., чрез използване на изкуствен интелект.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. JOBEE.BG не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите JOBEE.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към JOBEE.BG и електронните изявления от JOBEE.BG към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и JOBEE.BG посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от JOBEE.BG в електронна форма.

Ползване на Услугите и съдържанието в Платформата

3.1 Платформата дава възможност за публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани. Търсещите работа имат възможността да кандидатстват по публикувани обяви в Платформата.

При регистриране в Платформата Вие се съгласявате, че всички Работодатели в Платформата имат достъп до цялата информация, която сте посочили в профила си и може да я обработват.

При кандидатстване, Вие се съгласявате, че личната Ви информация може да се обработва от Работодателя, който е публикувал обявата. След всяко Ваше кандидатстване, Вашата кандидатура автоматично стига в акаунта на Работодателя в JOBEE.BG, както и във външни системи за подбор, които работодателя може да е свързал с акаунта си в JOBEE.BG.

Изпратените от Вас кандидатури ще се съхраняват в акаунта на Работодателя с цел обработка на лични данни за срок от не повече от 6 месеца. Вие сами решавате по кои обяви и на кои Работодатели да изпратите Ваши кандидатури. За целта преди кандидатстване Ви препоръчваме да потърсите повече информация за Работодателя както в Платформата, така и от други източници.

3.2. JOBEE.BG е само посредник за връзка между кандидати и работодатели и не участва по никакъв начин в процеса на подбор на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. JOBEE.BG не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Работодателят не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Работодателя. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Платформата, без изричното предварително писмено съгласие на JOBEE.BG и/или на съответните трети лица.

3.4. Публикуваните контакти на Работодатели и/или техни Представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по обявени позиции. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

3.5. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на JOBEE.BG или на потребителите на Платформата чрез недобросъвестни действия.

3.6. Статус на профили на кандидати Профилите на кандидатите в платформата имат три статуса – Отключен, Инкогнито и Заключен.

3.6.1. Отключен профил: пълната информация в профила на Кандидата е достъпна за Работодатели, закупили абонаментни планове JOBee Standard, JOBee Premium и JOBee Priority. ИИ прави предложения за този профил.

3.6.2. Инкогнито профил: информацията в профила на Кандидата е достъпна за Работодатели, закупили абонаментни планове JOBee Standard, JOBee Premium и JOBee Priority. Използва се от Кандидати, които не биха желали имената, контактите и предишните им работодатели да бъдат публично видими. ИИ прави предложения за този профил на базата на данните, посочени от Кандидата в профила му за предишни заемани длъжности. Профила се активира само при условие, че са попълнени предишни заемани длъжности.

3.6.3. Заключен профил: информацията в профила на Кандидата не се вижда и работодателите не могат да се свързват с него. ИИ не прави предложения за този профил.

Създаване и съхраняване на автобиографии, файлове и др. информация

4.1. Платформата Ви дава възможност да създадете и/или съхраните професионални автобиографии, файлове и др. информация, която можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви.

4.2. Съхранените в Платформата документи са достъпни за всички Работодатели.

4.3. Вие имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в акаунта си или изпращате на други лица посредством Платформата, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или JOBEE.BG.

4.4. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Платформата, не може да съдържа:(а) рекламно съдържание, несвързано с кандидатстване;(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

Прекратяване на акаунт

5.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Платформата);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Платформата или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на JOBEE.BG, с предварително предизвестие.

5.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Платформата или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

5.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Платформата, се изтриват. Това включва както данните във Вашия акаунт, така и намиращи се в акаунти на Работодатели в Платформата изпратени от Вас кандидатури (към момента на закриване).

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

- С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.

- Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

5.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

5.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, JOBEE.BG не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

Промени

6.1. JOBEE.BG си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

6.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Платформата. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Платформата. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

Други

7.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, JOBEE.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Платформата и/или Услугите;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

7.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Общи условия за работодатели

Последна актуализация: 25.10.2023 г.

Информация за нас

„ДЖОБИИ“ ЕАД, ЕИК 207447098, Тел. +359 2 423 63 08.; e-mail: ceo@jobee.bg, е администратор на личните данни предоставяни в онлайн платформата JOBEE.BG. Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до Платформата на www.jobee.bg и за използването ѝ (“Условията”). Ако не приемате Условията, посочени ТУК, няма възможност да използвате Платформата! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия. Във връзка с предоставяните Услуги JOBEE.BG обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете ТУК. Политиката е неразделна част от тези Условия

Регистрация

1.1. „ДЖОБИИ“ ЕАД с търговска марка JOBEE №169519 („JOBEE.BG“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: гр. София-1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 93, ЕИК: 207447098 предоставя чрез Платформата www.jobee.bg („Платформата“) на юридически и физически лица с валидна регистрация в Търговски/БУЛСТАТ регистър – Работодатели („Работодател/и“), безплатни и платени услуги на информационното общество („Услугите“). Услугите включват, без да се изчерпват до, публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели и възможност за съхранение в Платформата на получени от Работодателя кандидатури по публикувани от него обяви.

1.2. Ползването на Услугите е възможно само след регистрация на фирмен акаунт и неговото активиране.

1.3. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява Работодателя, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на Работодателя. В случай че създавате регистрация, Вие декларирате, че отговаряте на посочените условия и попълнената от Вас информация, идентифицираща Вас и Работодателя, е пълна и точна.

1.4. Работодателят може да избере да добави лице за административен контакт, различно от лицето, извършващо регистрацията. В този случай, този контакт се попълва по време на регистрация от лицето, упълномощено да извърши регистрацията. Това е контактът, с който наши служители могат да се свържат по важни въпроси, свързани с ползването на Услугите. Работодателят се задължава да поддържа този контакт актуален.

1.5. Работодателят има възможност да добави допълнителни лица – фирмени потребители („Представители“/“Представители на Работодател“) с достъп или допълнителен под акаунт до своя фирмен акаунт. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Условия преди ползване на Услугите. Добавянето на допълнителни лица – фирмени потребители и определянето на техните права в Платформата се извършва от лицето, създало регистрацията и/или други предишно добавени фирмени потребители с необходимите за това права. Добавяйки допълнително лице – фирмен потребител, Вие декларирате, че сте оторизирани от Работодателя за това.

1.6. Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни („Регламент (ЕС) 2016/679“) Работодателят се задължава да попълни контакт за връзка от страна на кандидатите по въпроси, свързани със защита на техните лични данни. Поради това че такива въпроси могат да възникнат и след изтичане на обявите, Работодателят се задължава да поддържа контакта актуален по всяко време, независимо от това дали има активни обяви в Платформата. Този контакт заедно с данните, идентифициращи Работодателя, се публикува публично в Платформата.

1.7. Работодателят и всеки негов Представител се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите и да ги поддържат такива. При неточност в данните се задължавате незабавно да я отстраните и нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.8. В допълнение на попълнените при регистрация данни, JOBEE.BG си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или Представители при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

1.9. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп до него. Вие се задължавате незабавно да уведомите JOBEE.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация лицето, което представлява Работодателя, извършва електронно изявление, с което Работодателят и Представителят сключват договор с JOBEE.BG при тези Условия (“Договор”) и се задължават да ги спазват. Въвежданата в регистрационната форма информация може да бъде променяна до натискането на бутона „Регистрация“.

2.2. Договорът се счита за сключен от момента на активиране на акаунта от страна на JOBEE.BG

2.3. За ползването на всяка платена Услуга се извършва конкретна заявка на базата на сключения при тези Условия договор.

2.4. С приемането на тези Условия се съгласявате да бъдете адресат и да получавате електронни изявления от JOBEE.BG във връзка с настоящия Договор и Услугите в Платформата.

Публикуване на информация.

3.1. Вие се задължавате да използвате Платформата в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Платформата, и действащото българско законодателство.

3.2. Вие се задължавате да публикувате само обяви за реални и актуални позиции, като:
(а) избраното населено място трябва да съответства на работното място (месторабота) и не се допуска публикуване на обяви с повече от едно населено място;
(б) не се допуска публикуване на повече от една длъжност в една и съща обява.

3.3. Не се допуска използване на обяви за промотиране на бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги или платформи, изисквания за присъединяване към страници в социални медии, регистрации, участие в игри, пирамидални схеми и др. Вие се съгласявате, че от Кандидатите не се изисква под каквато и да е форма закупуването на обучения или други услуги.

3.4. Вашата обява не може да съдържа:
(а) изисквания с дискриминативен характер;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) или каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

3.5. JOBEE.BG запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикуваните в Платформата допълнителни условия и напътствия.

3.6. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Платформата. В случай, че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за JOBEE.BG или за трети лица.

3.7. Вие давате право на JOBEE.BG да направи достъпни (както за България, така и извън България) публикуваните от Вас обяви и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и JOBEE.BG не дължи възнаграждение.

3.8. С публикуването на съдържание в Платформата Вие предоставяте на нейните потребители право да осъществяват достъп до нея и да я ползват съгласно Условията за ползване от физически лица и съгласно закона.

3.9. JOBEE.BG си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга:
(а) при нелоялно поведение от страна на Работодателя (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни платформи и др. под.);
(б) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящата Платформа дейности;
(в) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона;
(г) при дължими суми, незаплатени в срок и/или изцяло.

3.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугата, JOBEE.BG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

3.11. Публикуване на обява в платформата

3.11.1. Публикуване на обява с персонализирано заглавие. Ако искате да публикувате обява с ново заглавие което не фигурира в системата(персонализирано заглавие), е необходимо да съобразите заглавието с т.3.4 и се съгласявате, че персонализираното заглавие на обявата Ви подлежи на проверка за качество от Администратор.
В случай, че персонализираното Ви заглавие отговаря на изискванията ни за качество, то ще бъде одобрено от Администратор в рамките на 24 часа, и от този момент обявата ви ще бъде видима от кандидати в системата.
В случай, че персонализираното Ви заглавие не отговаря на изискванията ни за качество, то няма да бъде одобрено от Администратор и обявата Ви няма да бъде видима от кандидати в системата.

Употреба на съдържанието

4.1. Платформата и съдържанието в нея са собственост на “Джобии” ЕАД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Платформата, без изричното предварително писмено съгласие на JOBEE.BG или на съответните трети лица.

4.2. Публикуваните контакти на Работодатели и на техни Представители могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по публикувани обяви. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на JOBEE.BG или на потребителите на Платформата чрез недобросъвестни действия.

4.4. Кандидатска база данни

Тази функция предлага ексклузивен достъп до пълната база данни на всички активно търсещи регистрирани в платформата кандидати. Достъп до тази функция е възможен само при закупен абонаментен план JOBee Standard или JOBee Premium.

4.5. Статус на профили на кандидати

Профилите на кандидатите в платформата имат три статуса – Отключен, Инкогнито и Заключен.

Отключен профил: пълната информация в профила на Кандидата е достъпна за Работодатели, закупили абонаментни планове JOBee Standard и JOBee Premium. ИИ прави предложения за този профил.

Инкогнито профил: информацията в профила на Кандидата е достъпна за Работодатели, закупили абонаментни планове JOBee Standard и JOBee Premium. Използва се от Кандидати, които не биха желали имената, контактите и предишните им работодатели да бъдат публично видими. ИИ прави предложения за този профил на базата на данните, посочени от Кандидата в профила му за предишни заемани длъжности.

Заключен профил: информацията в профила на Кандидата не се вижда и работодателите не могат да се свързват с него. ИИ не прави предложения за този профил.

|Обработване на лични данни

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Политиката за обработване на лични данни, неразделна част от настоящия Договор.

Финансови условия

6.1. Цените на платените Услуги се изчисляват автоматично в зависимост от избраните параметри и съгласно публикуваните на Платформата цени и срокове за плащане към момента на заявяването на конкретната Услуга.

6.2. Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни едностранно от JOBEE.BG. Такива промени не засягат условията за предоставяне на вече заявени и потвърдени от JOBEE.BG Услуги.

6.3. Заплащането на Услугите се извършва по един от посочените в Платформата начини съобразно определените за това срокове. Всички проформа фактури са достъпни в акаунта на Работодателя в Платформата. Работодателят се задължава да следи и съблюдава за спазване на сроковете за плащане на издадените документи. След успешно заплащане, „ДЖОБИИ“ ЕАД ще издаде и изпрати фактура за дадения продукт на посочения от Вас e-mail адрес в системата.

6.4. След потвърждение на поръчка за Услуга от JOBEE.BG, същата не може да бъде прекратена от страна на Работодателя. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената Услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

6.5. JOBEE.BG си запазва правото да откаже публикуването на обява или предоставянето на друга Услуга, при несъответствие с Условията и/или по своя преценка.

6.6. При просрочване на срока за плащане се ограничава достъпът до Услугите в Платформата.

6.7. Абонаментни планове.

6.7.1 JOBee Test- публикуване на еднократна обява;

6.7.2. JOBee Standard- публикуване до 3 (три) обяви;

6.7.3. JOBee Premium- публикуване на неограничен брой обяви;

6.7.4. Подробна информация относно условията, цените, сроковете и характеристиките на абонаментните планове, може да откриете ТУК.

6.8.1 Неактивна обява, е обява:

- която е публикувана в платформата след регистрация на работодател, но абонаментния план не е заплатен в срок

- чиято валидност е изтекла

Неактивните обяви не са видими за кандидати.

6.8.2 Активна обява, е обява която е публикувана в платформата в рамките на активен заплатен абонамент, както и е в срок на валидност.

Отговорност и прекратяване

7.1. При забава или не плащане на дължими от Вас суми за Услуги, JOBEE.BG има право: (а) да ограничи достъпа Ви до Услугите; (б) да прекрати Договора и Вашия акаунт.

7.2. JOBEE.BG може да блокира Вашия акаунт при: (а) съмнения за нарушаване на закона, на тези Условия или на други условия, предвидени в Платформата; (б) при заявка за това от Ваша страна.

7.3. JOBEE.BG може да прекрати настоящия Договор и Вашия акаунт: (а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 3 /три/ години; (б) с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Платформата; (в) в други предвидени в Условията или закона случаи.

7.4 JOBEE.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

7.5. Освен при умисъл или при груба небрежност, JOBEE.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили: (а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Платформата и/или Услугите; (б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.6. Във всички случаи отговорността на JOBEE.BG във връзка с предоставена Услуга в Платформата е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство.

Промени в Условията и предлаганите Услуги

8.1. Доколкото предоставяните от JOBEE.BG Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, JOBEE.BG си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо предупреждение.

8.2. При извършване на промени в Условията, JOBEE.BG довежда тези промени до Ваше знание чрез публикуването им на видно място в Платформата или в акаунта Ви. Промени в Условията няма да засягат предоставянето на заявени и заплатени преди промяната Услуги.

8.3. В случай че използвате Услуги след влизане в сила на промените в Условията, те се считат за обвързващи за Вас.

8.4. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи си запазваме правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Условия, като за това Вие ще бъдете уведомени предварително.

Други условия

9.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Платформата или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от JOBEE.BG.

9.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.

9.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.