JOBee

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни за кандидати

Последна актуализация: 10.10.2023 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите в Платформата JOBee.bg и мобилните версии, „ДЖОБИИ“ ЕАД с адрес на управление: гр. София-1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 93, ЕИК: 207447098 обработва данни на физически лица, в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни JOBee.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни („Обработване“) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги JOBee.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Платформата с регистрация, като Кандидати;

(б) физически лица, ползватели на Платформата без регистрация;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към JOBee.bg;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към JOBee.bg.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Платформата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като снимка, автобиографии (CV-та), мотивационни писма и/или други файлове и съответно да ги използвате и изпращате към Работодатели по Ваша преценка, когато кандидатствате по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Платформата.

Снимка

Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е видима за Работодателите, към които сте изпратили кандидатура (в списъка с кандидати по съответната обява). Автобиографиите (CV-та) със снимка се запазват във вида, в който са към момента на кандидатстване.

Създаване на професионална автобиография (CV)

Платформата Ви дава възможност да създадете и съхраните една или повече професионални автобиографии (CV-та), които можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в съответните автобиографии (CV-та). При създаване на автобиография (CV) Вие имате възможност, по Ваша преценка, да включите следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, попълнена от Вас.

Ако не желаете да попълните някоя от секциите, можете да я пропуснете или вместо стандартно предложените форми да създадете Ваша автобиография извън Платформата и да я съхраните и изпращате чрез предвидените за това функционалности в Платформата.

Съхраняване на Ваши файлове

Вие имате възможност да съхранявате Ваши файлове (външни автобиографии/CV-та или други документи), които да използвате при кандидатстване. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт и да изпращате към Работодателите. Услугите на JOBee.bg и предоставените в Платформата функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Платформата към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни (виж Специални категории/чувствителни данни).

Мотивационни писма

Посредством функционалностите на Платформата Вие може да създадете и запазите Ваши темплейти на мотивационни писма, които да използвате при кандидатстване. Мотивационните писма, които Вие създавате в Платформата, съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Съобщение, част от кандидатура

При кандидатстване заедно с прикачените Автобиографии (CV-та) и файлове имате възможност да изпратите съобщение към Работодателя. Съобщението съдържа свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в него.

Чат с Работодатели

Работодатели, по обяви на които сте кандидатствали, имат възможност да Ви изпращат съобщения във връзка с Вашата кандидатура, на които по Ваша преценка можете да отговорите. При отговори от Ваша страна, Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Въпросници

Работодателите имат възможност да създават и добавят въпросници (“Въпросник”) към техни обяви. Съдържанието на Въпросниците се определя изцяло от Работодателя. В случай че по каквато и да е причина не желаете да предоставите информация във връзка с един или повече въпроси, част от Въпросника, не бива да правите това. При кандидатстване от Вас по обява с Въпросник, попълненият Въпросник се изпраща заедно с останалите прикачени от Вас документи.

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Платформата, чрез обаждания към телефонната централа на JOBee.bg, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти

Платформата дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Платформата, с избрани от Вас критерии (като населено място, бизнес категория, ключови думи и др.) или от избрани от Вас Работодатели. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бележник

Платформата дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да кандидатствате по тях в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви. За ползването на тази услуга е необходимо да имате регистрация.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на JOBee.bg и предоставените в Платформата функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Платформата към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

JOBee.bg няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Платформата. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице. Обработващият лични данни не носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване.

Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към Работодателите през Платформата.

Други данни

JOBee.bg може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Платформата, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Кандидатстване и Моите кандидатствания

Тази секция се отнася за кандидатстване по обяви, при които изпратените от Вас кандидатури се съхраняват в акаунта на Работодателя в Платформата и не се отнася за обяви с външен линк за кандидатстване.

При кандидатстване изпратената от Вас кандидатура стига автоматично в акаунта на Работодателя. Всяка кандидатура има уникален номер, видим за Вас и за Работодателя, който можете да използвате при комуникация относно Вашето кандидатстване.

Секцията “Моите кандидатствания” Ви дава възможност да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в акаунтите на Работодатели Ваши кандидатури и обявите, по които сте кандидатствали.

В случай на необходимост, тази секция Ви позволява да изтриете изпратена от Вас към Работодател Ваша кандидатура от неговия акаунт. При изтриване на кандидатура всички лични данни, част от нея, се премахват от акаунта на Работодателя с изключение на номера на кандидатурата. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Платформата кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Платформата. В тези случаи можете да използвате номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя.

Кандидатурите се съхраняват за период до 6 /шест/ месеца от датата на публикуване на обявата, по която сте кандидатствали, и са налични в секцията “Моите кандидатствания” и в акаунтите на съответните Работодатели (в случай че не бъдат изтрити преди изтичане на този срок). В случай че желаете да съхраните информация за Ваше кандидатстване за период по-дълъг от 6 /шест/ месеца, можете да използвате функцията за експорт.

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Платформата във Вашия браузър се съхранява бисквитка със случайно генериран номер, даващ възможност на Платформата да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Платформата съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Платформата се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

• Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

Бисквитки

За функционирането на Платформата е необходимо ползването на бисквитки, а Платформата използва бисквитки, за да предоставя по-добра и персонализирана услуга на клиентите.

Тази Политика за Бисквитки обяснява какво са бисквитки, как те се използват на Платформата и как да регулирате тяхното използване. Какво са Бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до Платформаа. След това бисквитките се изпращат обратно в началото на Платформата при всяко посещение в нея или към друга Платформа, която разпознава това куки. Бисквитките са полезни, тъй като позволяват на една Платформа да разпознава компютъра на клиента. Може да намерите повече информация за бисквитки на адрес www.allaboutcookies.org.

Използване на Бисквитки на Платформата

Бисквитките се използват на Платформата по различни причини. Те включват, но не са ограничени до, следното:

- Функционалност - тези бисквитки съхраняват информация, която позволява запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването два пъти на едно и също съобщение. Защита от Измама - тези бисквитки съхраняват информация, която позволява прекратяване на злоупотреба при използване на Платформата.

- Проследяване - тези бисквитки позволяват съхраняване на информация относно това как клиентът е попаднал на нашата страница. Ние трябва да знаем това, за да може да уреждаме взаимоотношенията си с нашите Партньори.

- Анализ - тези бисквитки позволяват разпознаването и преброяването на потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители използват, за да разглеждат нашата Платформа. Това ни помага да подобрим работата на Платформата, като например, улесним потребителите да открият лесно това, което търсят, или им предоставим информацията, от която се нуждаят, като в същото време проследяваме ефективността на получената информация.

Ако в Платформата има препратки към Платформи на трети лица, важно е да помните, че тези Платформи ще имат свои бисквитки и политики, които ще регулират предоставената от Вас информация. Ако използвате Платформа на трети лица, моля прочетете и техните политики за бисквитки преди да използвате такива Платформи.

Управление на Бисквитки

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашата Платформа, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете ТУК, за Mozzila кликнете ТУК за Internet Explorer кликнете ТУК.

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите www.aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org . Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате дадена Платформа, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не Ви се зарежда нашата Платформа.

3. Цели за обработване на лични данни

JOBee.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

• Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и JOBee.bg;

• Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и JOBee.bg;

• Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

• Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на JOBee.bg.

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и JOBee.bg, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Платформата. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на JOBee.bg и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:

• Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Платформата от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

• Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.

• Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;

• Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

• Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на JOBee.bg, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Платформата и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на JOBee.bg, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на JOBee.bg да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Платформата и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Платформата. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.
Автобиографии, файлове, снимки или други документи и информация, съхранени във Вашия акаунт До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви По отношение на документи, създадени чрез и/или съхранени в акаунта Ви (автобиографии, файлове, снимки и др.), JOBee.bg е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш. Съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) JOBee.bg няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че JOBee.bg бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган за JOBee.bg може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на акаунта Ви (чл. 16 от ЗЕТ).
Лог, удостоверяващ изпращането на кандидатурите до съответните Работодатели (съдържа подател, получател, дата и час, номер на кандидатурата, без съдържанието на кандидатурата) За срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година.
Моите кандидатствания (изпратените от Вас кандидатури с прилежащото им съдържание, вкл. прикачени файлове, въпросници, чат към кандидатурата и др.) За срок до 6 /шест/ месеца*; до изтриване от Ваша страна и/или закриване на акаунта Кандидатурите се съхраняват за период до шест месеца от датата на публикуване на обявата, по която сте кандидатствали, и са налични в секцията “Моите кандидатствания” и в акаунтите на съответните Работодатели. При изтриване на кандидатури и/или закриване на акаунт преди този срок се изтрива цялото съдържание във връзка с тях, с изключение на номера на кандидатурата и лога, удостоверяващ изпращането, който се изтрива след изтичане на едногодишния срок (за повече информация виж предходната точка).
Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии или от избрани компании (имейл адрес, критерии) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта Платформата дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Платформата, с избрани от Вас критерии (като населено място, бизнес категория, ключови думи и др.) или от избрани от Вас Работодатели. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Автоматичен вход За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Платформата Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Платформата от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.
Бързи търсения До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквитка, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на JOBee.bg, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквитки виж “Политика за използване на Бисквитки”, която е неразделна част от настоящата Политика

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Платформата се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

JOBee.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Съхранените в Платформата документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да я изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в акаунта на Работодателя. От този момент Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (Работодателят). Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Работодателя.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

JOBee.bg не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия. JOBee.bg няма контрол върху начина, по който Работодатели обработват Вашите данни.

5.1. Доставчици и подизпълнители

JOBee.bg използва подизпълнители и доставчици на услуги. При работата си с подизпълнители и доставчици JOBee.bg изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на JOBee.bg и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт. В случай че желаете да коригирате вече изпратена към Работодател кандидатура, имате възможност да направите това, като използвате функцията за изтриване на кандидатура от акаунта на Работодателя и изпратите отново коригираната кандидатура. Това се отнася само за съхранените в Платформата кандидатури, възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Платформата. В тези случаи е необходимо да се свържете с Работодателя.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Изтриване на автобиографии, файлове и др.

Вие имате възможност да изтривате автобиографии, файлове и други съхранявани във Вашия акаунт документи по всяко време. Това не води до изтриване на вече изпратени, като част от кандидатури, документи. За тази цел използвайте функцията за изтриване на кандидатури.

Изтриване на изпратени кандидатури

В случай на необходимост, в секцията “Моите кандидатствания” имате възможност да изтриете изпратена от Вас към Работодател Ваша кандидатура от неговия акаунт. При изтриване на кандидатура всички лични данни, част от нея, се премахват от акаунта на Работодателя с изключение на номера на кандидатурата. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Платформата кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Платформата. В тези случаи можете да използвате номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя.

Важно: Моля имайте предвид, че при изтриване кандидатурата се премахва от акаунта на компанията и това може да доведе до невъзможност Вашата кандидатура да бъдат взета предвид при извършване на подбор, в случай че желаете това.

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя, номер на кандидатурата.

Закриване на акаунт

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

Важно: Моля имайте предвид, че при закриване на акаунт всички Ваши кандидатури се премахват от акаунтите на компаниите, в които сте кандидатствали, и това може да доведе до невъзможност Вашите кандидатури да бъдат взети предвид при извършване на подбор, в случай че желаете това. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Платформата кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Платформата. В тези случаи можете да използвате номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя.

Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

• С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.

• Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Платформата се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Важно е да имате предвид, че JOBee.bg не е посредник при взаимоотношенията между Вас и Работодателя. При кандидатстване Вие сами изпращате Вашата кандидатура към Работодателя и Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на данните, които сте му изпратили.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

В Платформата е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Платформата данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Платформата не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

JOBee.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Платформата да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте на следния имейл адрес: ceo@jobee.bg

Адрес за кореспонденция: бул. Симеоновско шосе № 93, София 1700

Политика за ползване на бисквитки

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в Платформата www.JOBee.bg и/или мобилните версии (“Платформата”).

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Платформата услуги.

JOBee.bg прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитки се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Платформата) Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Платформата. Платформата не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неoторизирани устройства и др.) До 6 /шест/ месеца от последното влизане Това са бисквитки, които се ползват с цел подсигуряване защита на акаунта от неоторизиран достъп.
Настройки (език на Платформата, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквитки, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Отговорност

JOBee.bg няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Платформата. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице. Обработващият лични данни не носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Платформата данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

JOBee.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Платформата да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Политика за защита на личните данни за работодатели

Последна актуализация: 10.10.2023 г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни за Работодатели (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от Работодатели („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Платформата. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани ТУК.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в Платформата www.JOBee.bg (“Платформата”), „ДЖОБИИ“ ЕАД („„ДЖОБИИ“ ЕАД“/ „Ние“) с адрес на управление: гр. София-1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 93, ЕИК: 207447098 обработва лични данни на Представители на Работодатели и физически лица - Работодатели или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни „ДЖОБИИ“ ЕАД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставените Услуги „ДЖОБИИ“ ЕАД обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица;
(б) Работодатели - физически лица, регистрирани в Платформата;
(в) Физически лица, посочени от Работодателя, като лица за контакт (административен контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.)

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Платформата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на фирмен акаунт, потребители и контакти. При създаването и при ползването на фирмен акаунт в Платформата се изисква информация за Работодателя; Представители на Работодателя; Лица за контакт; Длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Регламента (ако има такова). В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес).

Данните, които се предоставят от Вас при регистрацията на акаунт, добавяне на Представители и лица за контакт, могат да бъдат:

• Работодатели - физически лица: име, адрес на управление, други данни за контакт (адрес за кореспонденция; телефон; имейл адрес); ЕИК/ БУЛСТАТ; ДДС номер и др.

• Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.

• Лица за контакт – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.

(б) Допълнителни потребители и контакти. Съобразно Условията, в случай че е необходимо и имате необходимите права, можете да добавяте допълнителни фирмени потребители (Представители) с достъп до фирмения акаунт, като за тази цел се попълва информация като: име, фамилия, длъжност, служебен имейл адрес, права за достъп и др. При добавяне на допълнителни фирмени потребители и лица за контакт във фирмения акаунт, Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.

(в) Договори, декларации и др. Обменени между Вас и „ДЖОБИИ“ ЕАД документи, свързани със сключването и изпълнението на договора (допълнителни споразумения; пълномощни; декларации; фактури и др. под.). Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт, саморъчен/електронен подпис и др.

(г) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Платформата, чрез обаждания към телефонната централа на „ДЖОБИИ“ ЕАД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

(д) Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на „ДЖОБИИ“ ЕАД и предоставените в Платформата функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни във Вашия фирмен акаунт. В допълнение, Вие не следва да изисквате от Кандидатите по Ваши обяви да изпращат такива данни посредством Платформата. „ДЖОБИИ“ ЕАД не е длъжен и не следи за наличието на посочените тук данни в Платформата.

(е) Други данни. „ДЖОБИИ“ ЕАД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Платформата, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

(а) Договорна и финансова информация. Във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите между Вас и „ДЖОБИИ“ ЕАД, е възможно обработването на следните данни:

• Информация относно договорните уговорки;

• Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (при валидация на акаунт и ползване на платени услуги в Платформата, информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.);

• Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;

• История и информация за заявени Услуги;

• История и информация за използването на Услугите;

• Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.

(б) Настройки и известия. При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Платформата. „ДЖОБИИ“ ЕАД обработва съответната информация за тази цел.

(в) Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни. „ДЖОБИИ“ ЕАД предоставя технологична възможност за получаване на кандидатури по публикувани от Вас обяви и за съхранението им във Вашия акаунт, като с приемането на Условията Работодателят (в ролята на “Администратор”) възлага на „ДЖОБИИ“ ЕАД (в ролята на “Обработващ”) да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, при стриктно спазване на Условията и съгласно Вашите Инструкции (т. 5.3 от Споразумението за обработване на лични данни, неразделна част от Условията).

Във връзка с това може да се съхранява информация за направените от Вас и/или Ваши Представители инструкции посредством наличните в Платформата функционалности, както и за действия, свързани с обработване на лични данни (кандидатури). Такава информация включва:

• Действия като достъп до акаунта и промени в него, заявяване на услуги, публикуване и редактиране на обяви и др.

• Действия, свързани с достъп до данни (кандидатури), като достъп, изтриване, експорт и др.

Съхраняваната информация включва действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.

(г) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В Платформата се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

• Логове в случаи, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

(д) Бисквитки. За функционирането на Платформата е необходимо ползването на бисквитки. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквитки и тяхното предназначение ТУК.

3. Цели на обработване на лични данни

„ДЖОБИИ“ ЕАД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

• Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и „ДЖОБИИ“ ЕАД;

• Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и „ДЖОБИИ“ ЕАД;

• Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

• Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на „ДЖОБИИ“ ЕАД.

(а) Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и „ДЖОБИИ“ ЕАД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Платформата. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

(б) Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на „ДЖОБИИ“ ЕАД или на трети лица (други ползватели на Платформата (Кандидати, Работодатели, Представители на Работодатели, лица за административен контакт и нерегистрирани потребители на Платформата), служители на „ДЖОБИИ“ ЕАД и негови подизпълнители или доставчици на услуги), включват:

• Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Платформата от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

• Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;

• Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;

• Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

• Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „ДЖОБИИ“ ЕАД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Платформата и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(в) Законови задължения. Това са цели като:

• Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;

• Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на „ДЖОБИИ“ ЕАД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под.;

• Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(г) Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение

Тук можете да намерите информация за максималните срокове на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Вид данни Период на съхранение
Данни във връзка с регистрация на фирмен акаунт, потребители, допълнителни потребители, контакти и информация за приемане на Условията (дата, час, IP адрес и др.); договори, декларации и др. За периода на поддържане на акаунта в Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията
Настройки (език на Платформата, скриване на информационни кутии и др.) До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквитка, до 6 /шест/ месеца от последното ползване
Фактури и друга финансова информация (вкл. данни за Работодател и Представители на Работодател) За периода на поддържане на акаунта в Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията или до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година
Кореспонденция, искания, жалби и сигнали За периода на поддържане на акаунт в Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни, лог за достъп до акаунта (съхранява се информация като: действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.) За периода на поддържане на акаунт в Платформата и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията
Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година
Бисквитки За описание на ползваните бисквитки виж “Политика за ползване на Бисквитки”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между Работодател и негови Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Платформата се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

5. Предоставяне на информация

„ДЖОБИИ“ ЕАД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Работодателят и Представители на Работодателя. Данните в акаунта на Работодателя, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за Работодателя и за негови Представители, като това какви данни са достъпни зависи от нивото на достъп на съответния Представител, определено от Работодателя.

Доставчици и подизпълнители. „ДЖОБИИ“ ЕАД използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, счетоводни услуги, и др. При работата си с подизпълнители и доставчици „ДЖОБИИ“ ЕАД изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Трети лица. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на „ДЖОБИИ“ ЕАД и/или други потребители на Услугите.

Промяна на собственост. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащо обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права за физически лица:

6.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп може да бъде осъществен чрез предвидените в акаунта на Работодателя функционалности.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на Работодателя.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Платформата не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. Точност на информацията

„ДЖОБИИ“ ЕАД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Платформата да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на данните

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на „ДЖОБИИ“ ЕАД:

Адрес за кореспонденция: бул. Симеоновско шосе № 93, София 170

Имейл: ceo@jobee.bg

Политика за ползване на бисквитки

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в Платформата www.JOBee.bg и/или мобилните версии (“Платформата”).

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Платформата услуги.

„ДЖОБИИ“ ЕАД прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитки се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Платформата) Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Платформата. Платформата не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неoторизирани устройства и др.) До 6 /шест/ месеца от последното влизане Това са бисквитки, които се ползват с цел подсигуряване защита на акаунта от неоторизиран достъп.
Настройки (език на Платформата, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквитки, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Контрол на бисквитките в браузъра В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквитки от конкретен или от всички платформи. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.